background image

Δράσεις ΑΓΣΣΕ ::: ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Βούλγαρη 1) όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ και ΚΑΤΑ

  1. Της κας Υπουργού Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφης Αχτσιόγλου, κατοικοεδρεύοντος στην Αθήνα (οδός Σταδίου 29).
  2. Του κου Υφυπουργού Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Αναστάσιου Πετρόπουλου, κατοικοεδρεύοντος ομοίως.

_______________________________________________

Αποτελούμε τριτοβάθμια Οργάνωση συνταξιούχων με την επωνυμία ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.), ιδρυθείσα με την 3960/2006 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, από τις πιο πολυάριθμες πανελλαδικώς (με συμμετέχοντες - εγγεγραμμένους συνταξιούχους πολίτες άνω των 600.000,00) και με ιδρυτικά μέλη το Πανελλαδικό Σωματείο Συνταξιούχων Η.Σ.Α.Π., την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Σιδηροδρόμων Ελλάδος, την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Δ.Ε.Η., τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Ο.Τ.Ε., το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΣΑ., την Ένωση Συνταξιούχων Ασφαλιστών, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Πετρελαιοειδών – Διυλιστηρίων & Χημικής Βιομηχανίας , καθώς και το Πανελλήνιο Σωματείο Συνταξιούχων Εταιρειών Πετρελαίου Υγραερίου (ήτοι το μεγαλύτερο μέρος των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα – ΔΕΚΟ).

Βασικές αρχές και σκοποί μας αποτελούν, σύμφωνα με το Καταστατικό μας, μεταξύ άλλων: η συνένωση όλων των συνταξιούχων της χώρας σε αυτόνομη κοινωνική δύναμη με σκοπό τη συλλογή δράση και άσκηση των συνταγματικών δικαιωμάτων και

ελευθεριών σε ατομικό, συλλογικό, οικονομικό, ασφαλιστικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πεδίο, η προσπάθεια για βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης των συνταξιούχων, για την ανύψωση της μορφωτικής και πολιτιστικής τους στάθμης, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και για την εδραίωση των Δημοκρατικών θεσμών, η εξασφάλιση του ιδανικού της κοινωνικής δικαιοσύνης με τελική επιδίωξη την κατάργηση της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο, και πρόσβασης του κάθε πολίτη σε σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς και η ανάπτυξη δεσμών αγάπης, αλληλεγγύης, αδελφοσύνης και αλτρουισμού μεταξύ των μελών των συνταξιουχικών οργανώσεων, καθώς και η προβολή των δεσμών αυτών, για το όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Ως γνωστόν, σύμφωνα με το άρθρ. 102 Ν. 4387/2016, «Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων». Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, προβήκατε (άνευ προηγούμενης ενημέρωσής μας) στην έκδοση της υπ’ αριθμ. 49426/1751/ΦΕΚ Β 4421/30.12.2016 απόφασής Σας, με την οποία «αποδίδεται κατά ποσοστό 64% υπέρ της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά ποσοστό 32% υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων και κατά ποσοστό 4% υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των συνταξιούχων τους» και συνεπώς αγνοώντας μας κατά τρόπο μη νόμιμο και σίγουρα αναιτιολόγητο, δυσανάλογο σε κάθε περίπτωση με το μέγεθός μας (εν συγκρίσει ιδίως με τις Ομοσπονδίες που κατέστησαν δικαιούχοι της ως άνω παροχής).  

Επειδή για το ανωτέρω ζήτημα έχουμε αποστείλει σε Εσάς ουκ ευάριθμες επιστολές και δη τις υπ’ αριθμ πρωτ. 940.10.03.2017, 942/15.03.2017, 948/20.04.2017, 949/26.04.2017, 955/11.05.2017, 961/23.05.2017, 968/14.06.2017, 971/12.09.2017, 973/19.09.2017, 979/09.11.2017, 980/16.11.2017, χωρίς ωστόσο να έχουμε λάβει απάντηση επί αυτών στα τεθέντα ερωτήματά μας, ούτε, βεβαίως, έχουμε συμπεριληφθεί στον οικείο κατάλογο των δικαιούχων – ληπτών, υπέρ των οποίων θα γίνει η απόδοση του ποσού που έχει κατατεθεί στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν. 4144/2013. Σας καθιστούμε δε γνωστό για άλλη μια φορά, ότι τα εγγεγραμμένα μας μέλη ανέρχονται σε 250.000 ενώ και με τις συνεργαζόμενες Ομοσπονδίες και Συλλόγους υπερβαίνει τις 600.000 μέλη. Δεν αντιλαμβανόμαστε συνεπώς για ποιο λόγο έχουμε τεθεί εκτός των υπέρ ων η ως άνω απόδοση.

          Επειδή σας υπενθυμίζουμε ότι δεν έχουμε λάβει απάντηση για τα αμέσως κατωτέρω ερωτήματα (τα οποία ήδη σας έχουμε εκθέσει με την υπ’ αριθμ. 955/11.05.2017 επιστολή μας): 

 -          Με ποια κριτήρια πραγματοποιήθηκε η διανομή επιλεκτικά σε τρεις (3) μόνο συνδικαλιστικές οργανώσεις στον χώρο των συνταξιούχων, του οικείου χρηματικού ποσού που παρακρατήθηκε στο πλαίσιο του Ν 4387/16 Άρθρο 102;

-           Tηρήθηκε, σύμφωνα με  την απόφαση της κας Υπουργού, η νόμιμη προϋπόθεση ότι η διανομή θα έπρεπε να γίνει με βάση «ποσοστό ανάλογο με των αριθμό των συνταξιούχων τους»;

-           Με ποια κριτήρια, γενικά και ειδικά, αποκλείστηκε η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. από το Δ/Σ του ΕΦΚΑ;

-           Θα μας χορηγηθούν αντίγραφα των επιστολών των συνδικαλιστικών οργανώσεων που μετείχαν στην διανομή του εν λόγω ποσού καθώς και την εισήγηση της Υπηρεσίας;

-           Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε άμεσα για την "διόρθωση" της απόφασης σας;

-           Έχει λάβει χώρα η χορήγηση και ποιο το ποσό, μέχρι σήμερα, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που μετείχαν στην διανομή για το έτος 2017;

 

Επειδή έχουμε κάθε λόγο να αναζητούμε μια δίκαιη ρύθμιση του ζητήματος που προεκτέθηκε (σύμφωνα με το νόμο, τα δικαιώματά μας αλλά και το συμφέρον μας) καθώς αποτελεί ζωτικής σημασίας για εμάς η καταβολή μέρους από το συνολικό ποσό που μας αναλογεί).

Επειδή κατά το Καταστατικό μας έχουμε προς τούτο έννομο συμφέρον και συνάμα υποχρέωση απέναντι στα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη μας, για να υποβάλλουμε την παρούσα.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

           

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συν τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ενώπιον Σας για την μέχρι σήμερα παράλειψή Σας να απαντήσετε στα τεθέντα ερωτήματά μας

ΖΗΤΟΥΜΕ  όπως άμεσα μας χορηγήσετε γραπτή απάντηση στα τεθέντα ερωτήματά μας και κυρίως όπως μας συμπεριλάβετε στον κατάλογο των δικαιούχων συλλογικών οργανώσεων συνταξιούχων της μηνιαίας ειδικής εισφοράς που θεσπίστηκε εκ του ά. 102 ν. 4387/2016 και αποδίδεται στα πλαίσια του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής (Λ.Κ.Π.) του άρθρου 34 του ν. 4144/2013.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς όπου αυτή απευθύνεται, προς γνώσιν και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφων αυτή ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει προς τούτο.

 

Αθήνα, 18-04-2018

Για την εξωδίκως διαμαρτυρόμενη – αιτούσα ΑΓΣΣΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ