background image

Πάλι εξαπατήθηκαν οι συνταξιούχοι


Δυστυχώς παρά τα μεγάλα λόγια, η κυβέρνηση αθέτησε μια ακόμη φορά τις υποσχέσεις της με συνέπεια οι συνταξιούχοι να χάσουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν δικαστικά την καταβολή αναδρομικών οφειλών πέραν των 11 μηνών και αυτό μόνο για τις κύριες συντάξεις.

Αυτή η αντισυνταγματική ενέργεια της κυβέρνησης είναι προσβλητική για τους συνταξιούχους και καταδικαστέα από όλους. Καμία άλλη κοινωνική ομάδα δεν έχει υποστεί τέτοια ανάλγητη και περιφρονητική συμπεριφορά. Οι συνταξιούχοι, όμως, δεν αποσβένονται με μία διάταξη νόμου.

Πρόκειται για μεθοδευμένο σχέδιο εξαπάτησης των συνταξιούχων , που ολοκληρώθηκε με την πρωτοφανή αντισυνταγματική ρύθμιση την Τρίτη 4-10-2020.

Ο νέος νόμος (4734/2020) προβλέπει πως όσοι έχουν κάνει αγωγές μέχρι τις 8/10/2020 θα διεκδικήσουν το σύνολο των περικοπών των 11 μηνών. Νομικοί κύκλοι, όμως, τονίζουν ότι υπάρχουν νόμιμα μέσα αντίδρασης κατά της ρύθμισης αυτής, για τα οποία μπορεί να ενημερωθεί κανείς από τον δικηγόρο της επιλογής του. Επίσης, ενδέχεται ο νόμος αυτός να κριθεί ως αντισυνταγματικός σε βάθος χρόνου, με αποτέλεσμα να ανατραπούν τα σημερινά δεδομένα.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε τα άρθρα του  νόμου που τροποποίησε η κυβέρνηση, μόλις μετά 68 ημέρες τον Ν.4714/31-7-2020, προς το χειρότερο, για όσους δεν έχουν κάνει αγωγές για τα αναδρομικά:
 Άρθρο 34 Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα
Το άρθρο 114 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:
Άρθρο 114 Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα:

 1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή της §1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α’ 40), της υπ’ αρ. 476/28.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 499) και της §1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α’ 185), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.
 2. Τα καταβαλλόμενα ποσά της παρ. 1 είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Κατά την καταβολή των ποσών της §1 δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), ούτε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την §6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

             Η παγίδα στις παραγράφους του νόμου 4 και 5

 1. Με την καταβολή των ποσών της §1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων     του ιδιωτικού τομέα για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4051/2012 και του ν. 4093/2012, αποσβένονται.
 2. Η §4 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της §1.».

Συνάντηση με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ


Συνάντηση με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε, όρισε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17.6.2020 και ώρα 10.00πμ και στην οποία εκπροσωπήθηκαν:

 • Ο μεν e-ΕΦΚΑ από τον Υποδιοικητή κ. Επαμεινώνδα Ατσαβέ συνοδευόμενο από 5μελή Ομάδα υπηρεσιακών παραγόντων, αρμοδίων για  τα τεθέντα, βάσει υπομνήματός μας,  θέματα των συνταξιούχων
 • Η δε Α.Γ.Σ.Σ.Ε. από τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Ανδρεαδάκη, τον Γενικό Γραμματέα κ. Πέτρο Βογιατζή και το μέλος της Διοίκησης κ. Ευθύμιο Ρουσιά.

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Η επαναφορά του επιδόματος Γάμου 10% από 1.1.2019 στα μηνιαία εκκαθαριστικά των συντάξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 § 1&2 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018) και η αναγραφή του στα μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα των συντάξεων.
 2. Ο συμπληρωματικός επανυπολογισμός των συντάξεων όσων συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον Ν.4387/2016 με υπολογισμό όλου του χρόνου του ασφαλιστικού βίου κατά τον οποίο έχουν καταβληθεί  ασφαλιστικές εισφορές υψηλότερες εκείνων του ΙΚΑ.
 3. Η επαναχορήγηση της επικουρικής σύνταξης (Ν.4554 & 4578/2018) σε 2.500 συνταξιούχους της ΑΤΕ, σύμφωνα με το υποβληθέν υπόμνημα.
 4. Ο Τομέας Πληροφορικής του e-ΕΦΚΑ εμφανίζει σοβαρές δυσλειτουργίες με συνέπειες:
  • Μεγάλος αριθμός συνταξιούχων αδυνατεί να εκτυπώσει τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα των κύριων συντάξεων, που ο επανυπολογισμός τους  ισχύει από 1.1.2019
  • Οι συνταξιούχοι μετά τον Ν.4387/2016 ως μέλη Συλλόγων Συνταξιούχων δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα για την παρακράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών υπέρ των Συλλόγων τους με συνέπεια από την καθυστέρηση να υπονομεύεται η οικονομική κατάσταση των Συλλόγων  επειδή η εισφορά αυτή δεν καταβάλλεται αναδρομικά.
 1. Η ασφαλιστική ικανότητα των έμμεσων μελών ( σύζυγοι συνταξιούχων, χήρες, τέκνα ) σε ορισμένους χώρους συνταξιούχων,  από λειτουργικές αδυναμίες του όλου συστήματος υπονομεύεται, με συνέπεια ορισμένοι να εμφανίζονται ως ανασφάλιστοι, στερούμενοι των υπηρεσιών περίθαλψης.

Επί όλων των τεθέντων θεμάτων έγινε αναλυτική συζήτηση  και αποδοχή τους, τα οποία θα αντιμετωπιστούν από την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, με εξαίρεση του θέματος της περικοπής των επικουρικών συντάξεων η επίλυση του οποίου, λόγω της προϊστορίας του, απαιτεί πολιτική βούληση και νομοθετική ρύθμιση και την οποία η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. θα στηρίξει και προβάλει σε Κυβερνητικό επίπεδο λόγω της προφανούς αδικίας που γίνεται σε βάρος 2.500 οικογενειών συνταξιούχων.

Για όλα τα προαναφερθέντα θέματα θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και παρεμβάσεις της Α.Γ.Σ.Σ.Ε για την σωστή αντιμετώπισή τους.


Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ΣΤΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ


Την 20η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. προσεκλήθη στη σχετική διαβούλευση του Νέου Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής ενώπιον της προς τούτο Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, παρουσία του Υπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση, πλήθους Κοινωνικών Φορέων, Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και βουλευτών όλων των Κομμάτων στην οποία η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Συνομοσπονδίας κυρίους  Δημήτρη Ανδρεαδάκη και Πέτρο Βογιατζή αντίστοιχα.

Η εισήγηση του Προέδρου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. επικεντρώθηκε στα εξής καίρια σημεία:

α) Ότι κατά την διάρκεια της 10ετους οικονομικής κρίσης, ενώ το ΑΕΠ της Χώρας μειώθηκε στο 25% περίπου, οι προ του 2016 συνταξιούχοι υπέστησαν μνημονιακές περικοπές και μειώσεις στις συντάξεις τους πλέον του 50%  και ταυτόχρονα ανέλαβαν το ηθικό χρέος και καθήκον να στηρίξουν τα άνεργα παιδιά και εγγόνια τους, συμβάλλοντας έτσι οι συνταξιούχοι με την επώδυνη οικονομική συνεισφορά τους στην ανάταξη της Χώρας, γεγονός που επιβάλλει στην Κυβέρνηση και στον Υπουργό Εργασίας  κ. Γιάννη Βρούτση να συμπεριλάβουν στο Νομοσχέδιο βελτιωτικές διατάξεις ενίσχυσης και οικονομικής στήριξης των παλαιών συνταξιούχων, ως αναγνώριση της προσφοράς τους.

β) Ότι κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων με το Ν.4387/2016 υπήρξαν διαφορετικά κριτήρια:

 • σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά το Νόμο αυτό και
 • σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν το Νόμο και ειδικότερα τους παλαιότερους εξ αυτών , γεγονός που επιβάλλει την ίση μεταχείριση των παλαιών προς τους νέους συνταξιούχους στον τρόπο επανυπολογισμού των συντάξεων, Κύριων και Επικουρικών.

γ) Ειδικότερα  δε ,αναφέρθηκε σε αναγκαίες βελτιώσεις του Νομοσχεδίου όπως:

 • Συνυπολογισμός στην σύνταξη των παλαιών συνταξιούχων των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδομάτων Αδείας, Γάμου κατ΄αντιστοιχία προς τους  νεότερους, είτε χορήγηση 13ης Σύνταξης.
 • Συνυπολογισμός όλου του χρόνου καταβολής των υψηλότερων εισφορών για τον καθορισμό του ύψους των συντάξεών των παλαιών συνταξιούχων  αντίστοιχα με τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων των νέων συνταξιούχων.
 • Στα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων επιβάλλεται να αναφέρεται σε χωριστή καταχώριση το δικαιούμενο ποσό για το επίδομα γάμου.
 • Οι παλαιοί συνταξιούχοι με θετική Προσωπική Διαφορά συνεχίζουν να μεταφέρουν το Άχθος  αυτό και με το συζητούμενο ασφαλιστικό. Για λόγους   βελτίωσης των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων θα πρέπει να    ενσωματωθεί η  προσωπική διαφορά στην Ανταποδοτική Σύνταξη. 
 • Οι συντελεστές αναπλήρωσης του Νομοσχεδίου να αναμορφωθούν τουλάχιστον από τα 28 έτη ασφάλισης και πάνω, αντί των 30 ετών του εργασιακού βίου που αναγράφεται στο Νομοσχέδιο.
 • Επειδή δεν αναφέρεται στο Νομοσχέδιο η  παρακράτηση από τις συντάξεις των συνδικαλιστικών εισφορών των μελών υπέρ των Συλλόγων τους, όπως γινόταν από δεκαετίες και πλέον, επιβάλλεται να γίνει αναφορά στο Νομοσχέδιο για τη συνέχιση της παρακράτησης των εισφορών αυτών από τον ΕΦΚΑ.
 • Η προβλεπόμενη εντός πενταετίας εξάλειψη της Αρνητικής Προσωπικής Διαφοράς (Α.Π.Δ.) για μεν το 2019 οι κρατήσεις υπέρ ΑΚΑΓΕ και ΕΟΠΥΥ υπολογίζονται λανθασμένα πάνω σε ανύπαρκτο εισόδημα, αφού τα 4/5 της Α.Π.Δ. εξακολουθούν να οφείλονται, κατά δε το 2020 τα 3/5 εξακολουθούν να οφείλονται. Επιβάλλεται όπως ο ΕΦΚΑ τακτοποιήσει το θέμα με την καταβολή αναδρομικών στους δικαιούχους για τις ανωτέρω επιβαρύνσεις.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί στις 11.2.2020 εκδήλωση του Κινήματος Αλλαγής για το Νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο στον ίδιο χώρο στην οποία εκπροσωπήθηκε η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της, όπου και έγινε σχετική εισήγηση του Προέδρου της Συνομοσπονδίας.